Om Spind historielag

Hva er Spind Historielag?

Spind Historielag ble stiftet 27. januar 1998 av en gruppe mennesker med spesiell interesse for bygda Spinds historie.

Historielaget samler og registrerer fotografier og dokumenter og andre gamle ting som det kan være viktig å ta vare på. I tillegg har vi et våkent øye for utbygginger i området som vil kunne skade kulturminner.

Vår og høst arrangerer Historielaget turer i Spind, og på seinsommeren ble det tidligere arrangert en båttur i skjærgården. På alle turene deltar lokalkjente veivisere som bidrar med ny og gammel kunnskap om hvordan livet artet seg her i tidligere tider. Turene er åpne for alle, og annonseres i lokalavisen.

Historielaget inviterer også til åpne temamøter og har arrangert slektsforskerkurs. Videre arbeides det med utgivelse av ny bygdebok for Spind. Avtale om skriving av bok er signert av vår formann og av forfatter av ny bygdebok.

Styrer i Spind Historielag har styremøte annenhver måned, og har utarbeidet et arbeidsprogram for aktivitetene som foregår i laget.

Blant medlemmene er det enkeltpersoner og arbeidsgrupper som samler informasjon og kunnskap om forskjellige tema.

Eksempler på slike tema er:

  • Historier og sagn. Intervju med eldre personer.
  • Skikk og bruk.
  • Ord, uttrykk og taleformer.
  • Mat og drikke. Klær og tekstiler.
  • Samferdsel; veier, stier, veiarbeidene, sjøveien.
  • Næring; sjøfart, skipsbygging, fiske, hvalfangst.
  • Gardshistorie og gardskart fra ulike epoker.
  • Innsamling og registrering av gamle fotografier.
  • Skole(-hus), opplæring og utdanning.
  • Utvandringene til Amerika, Holland og Sør-Afrika.

Har du lyst til å være med i en arbeidsgruppe, kan du ta kontakt med historielaget.

Dersom du har informasjon eller materiale som du tror kan være av interesse for historielaget, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss.

Spind Historielags formål.

Formålet med Spind Historielag er å ha en organisasjon som vil ta vare på, og sikre at ettertiden har tilgang til kunnskap om bygda Spind og dens innbyggere fra tidligere årtier. Videre er formålet å finne fram til hittil utkjent historie om folk, liv og virksomhet i bygda, få dette nedskrevet og sikret for våre etterkommere.

Historielaget ønsker å drive denne virksomheten med medlemmers og andres bidrag.

Hvordan skal Spind Historielag drives?

Historielaget er stiftet av og for folk som er interessert i bygdas historie. Historielaget har et styre som skal se til at lagets formål oppfylles. Oppslutning fra interesserte medlemmer og andre er drivkraften i laget. Styret har laget et forslag til arbeidsprogram, og interesserte oppfordres til å tilkjennegi hva de ønsker å engasjere seg i, og melde dette til et av styremedlemmene som så vil sørge for koordinering av arbeidet.

Hvem kan bli medlem?

Alle med interesser for bygda Spind, og dens innbyggere og historie! Vi ønsker også aktiv deltakelse og innspill fra medlemmer og andre som føler at de har noe å bidra med til historielaget.