Referat årsmøte Spind historielag 21.03.2022

I år kunne Spind historielag igjen holde sitt årsmøte i det gamle kommunelokalet på Rødland, som har vært i lagets eie siden 2015. På grunn av korona restriksjonene ble årsmøte 2021 holdt i det fri, men siden februar i år var alt tilbake til det normale når det gjaldt møtevirksomhet.

13 medlemmer var tilstede da årsmøtet ble satt i “skolestua” på Kommunelokalet 21. mars.

 1. Historielagets leder, Olaug Simonsen, ønsket velkommen, før hun ga ordet til Møteleder Ingeborg C. Flokenes (valgt ved akklamasjon). Innkallingen ble enstemmig godkjent.

2. Neste post på sakslisten var valg av referent, og to til å signere protokollen. Ved akklamasjon ble Gro Reinertsen valgt til referent. Rune Nilsen og Olaug Isaksen ble valgt til å underskrive protokollen.

3. Ingeborg C. Flokenes leste opp årsmeldingen i egenskap av sekretær. Den ble enstemmig godkjent uten kommentarer. (Vedlegg 1).

4. Som kasserer la hun også frem regnskapet (Vedlegg 2), som ble gjennomgått og godkjent med et overskudd på kr. 78309,88. Ved utgangen av 2021 hadde laget kr. 302814,01 i totale omløpsmidler.

Største inntektskilde er medlemskontingenten, som utgjør kr. 52351,00. Medlemstallet er forholdsvis konstant.

Salg av årboka (inkl. Finkel-heftet) er inntektsført med kr. 14534,08, og annonsene ga en inntekt på 10500 kroner. I år har historielaget også gitt ut det første av to hefter om “Skipsforlis på kysten”. Dette ga en inntekt på kr. 16148,86. Det er forøvrig solgt flere årbøker og hefter i den senere tid, som kommer til inntekt på neste års Regnskap.

På inntektssiden kommer også Grasrot-andelen fra Norsk Tipping som utgjør kr. 18606,64. Videre er det mottatt kr. 12000 i støtte fra Farsund kommune i forbindelse med utgivelse av Skipsforlis-hefte. Videre er det inntektsført 125 kroner. (Historielaget har solg gamle skolebøker for 25 kroner pr. stk. Det vil si at 5 bøker er solgt i løpet av året).

Årboka er utgiftsført med kr. 13200 i trykkeutgifter, mens Skipsforlis heftet koster 13000 kroner. Porto er innteksført med 2167 kroner, (innbet. i forb. med utsending av årbøker) mens portoutgiftene er 117 kroner (i straffeporto).

Største utgiftspost er på 15256,26 som gjelder restaureringen av ovn, og div. innkjøp bla. av maling. Strøm, forsikring og offentlige avgifter er utgiftsført med 15256,26. Av denne summen utgjør kr. 10395,12 strøm til kirka, som er inntektsført for inneværende år. Regnskapet ble enstemmig godkjent uten merknader.

5. Valg. Olaug Simonsen ble gjenvalgt som leder (for 1 år). Tallak Tallaksen ble gjenvalgt som nestleder (for 2 år). Videre ble styremedlemmene Osmund Viken og Rune Nilsen gjenvalgt (for 2 år). Gjenværende i styret: sekretær og kasserer Ingeborg C. Flokenes, Olaug Isaksen og Thorleif Gabrielsen. I tillegg kommer Sigmund Antonsen som representant for årbok-komiteen.

Valgkomiteen består av Terje Briskelid (gjv. for 2 år) og Gro Reinertsen. Revisor er Bjørn Stautland.

6. Saker. Gjennomgang og godkjenning av forslag til revisjon av vedtekter (Vedlegg 3). Styrets forslag ble enstemmig vedtatt med følgende endringer: mandagstreff (i første avsnitt) skrives i anførsel. Ordet kan (Pumkt 9 – Medlemsskriv) utgår. Videre tilføyes etter sosiale medier:/historielagets hjemmeside. I forbindelse med punkt 4. Oppløsning ble styret bedt om å sjekke kontrakten mellom kommunen og historielaget ang. salg/overdragelse av kommunelokalet for å forsikre seg om at det ikke er noe i veien for at lagets eiendeler av historisk interesse og bygningsmassen skal tilfalle Lista Museum i tilfelle oppløsning av Spind historielag.

Gjennomgang og godkjenning av retningslinjer for årbokkommiteen. (Vedlegg 4). Styrets innstilling (etter oppdrag fra årsmøte 2020) ble enstemmig godkjent.

7. Innmeldte saker. En sak innkommet i form av brev med spørsmål ang. den nye Spindsboka, undertegnet av Arnt Abrahamsen, Theis Martin Theisen, Marie Ann Bahr Salvesen og Jan Egil Salvesen “alle medlemmer av Spind Historielag og tidligere medlemmer av bokkomite for ny Spindsbok” (Vedlegg 5). Møteleder leste opp brevet og ga ordet fritt. Øyvind Stenberg, som var medlem av den tidligere bokkomiteen, reagerte på at noen oppfattet det som om brevet kom fra en kommite som ikke lenger eksisterte, og presiserte at han ikke ville bli tatt til inntekt for dette brevet. Theis Martin Theisen, den eneste av innsenderne som var til stede, vedgikk at han sannsynligvis hadde gjort noe han ikke skulle ved å undertegne brevet. Etter en kort redegjørelse , der han la vekt på at han representerte bare seg selv og ikke de andre underskriverne, la han frem følgende forslag til vedtak:

Årsmøtet tar brev av 7.mars 2022 fra tidligere bok-komitemedlemmer til orientering og ber styret videreføre arbeidet med å ferdigstille begge bind av ny Spindsbok. Enstemmig vedtat etter alternativ avstemming (12 stemmer, Snefrid Abrahamsen hadde meldt seg inhabil).

8. Eventuelt. Styret la frem en orientering om arbeidet med bygdeboka, som et svar på spørsmål stilt i omtalte brev. (Vedlegg 5). Tallak Tallaksen foreslo å legge svaret ut på historielaget hjemmeside.

Årsmøtet slutt kl.20.35.

Gro Reinertsen, referent.

Underskrevet av Rune Nilsen og Olaug Isaksen

Referat årsmøte Spind historielag 31.05.2021

For første gang i historien holdt Spind historielag årsmøte i friluft. Årsaken var smittevernreglene i forbindelse med koronapandemien. Siden 11 medlemmer var møtt frem, var det ikke mulig å holde anbefalt avstand innendørs. Dermed ble møtet satt utenfor det gamle kommunelokalet på Rødland, som har vært i historielagets eie siden 2015.

Historielagets leder, Olaug Simonsen, ønsket velkommen – fra toppen av trappa, som fungerte som talerstol! Hun ble deretter valgt til møteleder.

Innkalling ble enstemmig godkjent.

Neste post på sakslisten var valg av referent, og to til å signere protokollen. Følgende ble valgt med akklamasjon: Gro Reinertsen (referent), Rune Nilsen og Ingeborg C. Flokenes (underskrivere).

Ingeborg C. Flokenes leste opp årsmeldingen i egenskap av sekretær. Hun gjorde oppmerksom på at årsmøte skulle vært holdt i februar, men ble utsatt på grunn av koronarestriksjoner. Av samme grunn ble flere planlagte arrangementer og møter avlyst. Dermed var årsmeldingen sannsynligvis den korteste i lagets historie. Den ble enstemmig godkjent uten kommentarer.

Som kasserer la Ingeborg C. Flokenes også frem regnskap, som ble gjennomgått og godkjent med et overskudd på kr. 79992,57. Ved utgangen av 2020 hadde laget kr. 223863,12 i totale omløpsmidler.

Største inntekskilde er medlemskontingenten, som utgjør kr. 58345,52. Medlemstallet er økende, til tross for noen utmeldinger i løpet av våren.

Salg av Årboka (inkl. Finkel heftet) er inntektsført med kr. 22812,75, og annonsene ga en inntekt på 7000 kroner. Historielaget har også mottatt et resthonorar på kr. 2376 fra avisen Lister for 24 lørdagsartikler 2017/2018.

På inntekstsiden kommer også Grassrot-andelen fra Norsk Tipping som utgjør kr. 13731,75. Videtre er det mottatt kr. 2000 i støtte fra Farsund kommune.

Årboka er utgiftsført med kr. 12100 i trykkeutgifter. Videre kommer porto adm utgifter på kr. 434,80, og kr. 480 til innkjøp av bøker fra antikvariat.

Største utgiftspost er strøm, forsikring og offentlige avgifter med kr. 11154,40. Av denne summen utgjør ca. kr. 5000 strøm til kirken. Strøm tilbakebetales av Kirken, som benytter økonomitjenesten fra Farsund kommune, for utføre tilbakebetaling. Drift og vedlikehold av Kommunelokalet er oppført med kr. 1949,75, som vesentlig er gått til innkjøp av maling.

Regnskapet ble enstemmig godkjent.

Valg

Olaug Simonsen ble gjenvalgt som leder for ett år. Sekretær og kasserer Ingeborg C Flokenes ble gjenvalgt for to nye år. Styremedlem Tor Arne Hansen, som var valgt for ett år, ønsket ikke gjenvalg. I hans sted ble Olaug Isaksen enstemmig valgt (for 2 år). Heller ikke Andreas Iversen ønsket gjenvalg. Nytt styremedlem ble Thorleif Gabrielsen, enstemmig valgt (for 2 år).

Gjenværende i styret: Nestleder Tallak Tallaksen, Osmund Viken og Rune Nilsen. I tillegg kommer Sigmund Antonsen, som representant for år-bokkomitéen. Valgkomiteen har bestått av Terje Briskelid, Glenn Bjørnestad og Asle Ek. De to sistnevnte ønsket ikke å fortsette. Gro Reinertsen ble valgt til nytt medlem i valgkomitéen. Revisor Bjørn Stautland ble gjenvalgt for to nye år.

Det var ikke kommet inn noen forslag fra medlemmer.

Under siste post på programmet, eventuelt, fremmet Rune Nilsen et forslag om at styret skulle få fullmakt til å utarbeide retningslinjer for år-bokkomiteen for behandling på neste årsmøte. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Tor Arne Hansen, som gikk ut av styret, ble overrakt blomster som takk for arbeidet i året som er gått. Andreas Iversen, som også gikk ut av styret, var ikke tilstede.

Gro Reinertsen, referent

Protokollen signert 7/6-21 av Ingeborg Caspare Flokenes og Rune Nilsen.

Årsmelding 2021, Spind Historielag.

Året som har gått har vært enda et spesielt år. Korona Pandemien preget hverdagen med strenge smitterestriksjoner og begrensinger for sosiale samlinger. Dette medførte at mye måtte utsettes og avlyses også i år. Både styremøter og dugnadsmandager måtte utgå, men noen fikk vi gjennomført i korte perioder. Turer ble heller ikke gjennomført i 2021.

Styret har hatt 6 styremøter. Disse ble gjennomført når det har vært mulig med hensyn til smitterestriksjoner. Det har vært god tone og et godt samarbeid i styret.

Spind Historielag har nå 297 medlemmer. Det er 65 familiemedlemskap og 167 enkeltmedlemskap. Familiemedlemskap teller som to medlemmer, så (65x2) 130 + 167 = 297. Det er en økning i medlemstallet, som vi er godt fornøyd med. 
Økonomien er god. Hovedinntektene kommer fra medlemskontingentene, samt at Grasotandelen fra Norsk Tipping utgjør en betydelig inntektskilde for oss. 

Man kan bare erkjenne at den pågående pandemien har hatt betydning for aktivitetene også dette året. 

Noen dugnader ble gjennomført og den staselige ovnen i skolestua ble tatt ut og fikset. Ny branntavle er satt opp. Nå kan det fyres trygt å årene fremover. Ellers har det blitt malt og arbeidet på stallen. 

Takket være digitale løsninger har det vært utført et formidabelt dugnadsarbeid av frivillige på ulike prosjekter i Historielagets regi dette året.
Bygdeboken er det jobbet med, men pandemien har dessverre ført til forsinkelser. 

Spind Historielag er med i 17 Mai-komiteen i Spind. 17 mai ble avviklet med kransepålegging og tale for dagen av Hege Stapnes. Janitsjaren spilte, og Terje Briskelid og Hans Arne Rogn var forsangere Når hele Norge sang Nasjonalsangen sammen. Markeringen ble filmet og delt digitalt. Dagen ble tross pandemien markert på verdig vis. Fjorårets initiativ av Snefrid Abrahamsen om å sette ned flagg på Kirkebakken ble gjennomført også i år. Dette etter ide av Kunstner Alfred Vågsvold . En ny tradisjon er startet.

I juli gav Spind Historielag ut det første av to hefter med Skipsforlis. Dette var et prosjekt hvor historielaget fikk utgi Tor Rognmos arbeid med skipsforlis langs vår kystlinje på 1700-tallet i hefteform. Det viste seg at sommeren var et godt tidspunkt, og salget har godt bra. Til prosjektet mottok Historielaget tilskudd på 12000,- kr av Farsund kommune.

Ut på ettersommeren trodde vi at samfunnet endelig kunne ta tilbake hverdagen med samlinger og aktiviteter. Noen mandagstreff fikk vi til før det ble en ny runde med strenge restriksjoner senhøstes, og ting igjen ble satt i bero.

Representant fra Fylket, Ghattas Sayjei, har vært på besøk i bygda for å se på ulike kulturminner. Det er et godt samarbeid.
Spind historielags julekalender på Facebook ble gjennomført over samme lest som året før. Her var det engasjement og gode tilbakemeldinger. Spind Historielags Facebookside har nå 1,1 k medlemmer. I tillegg har historielaget en egen nettside; spindhistorielag.no

Spind Historielag har også iår mottatt gjenstander, bilder m.m fra privatpersoner med lokal tilhørighet. Tusen takk.

Geocachen er tilgjengelig, og har blitt brukt i denne tiden, hvor sosial omgang innendørs har vært vanskelig. 
På Spind Historielags Bibliotek har leselystne fått låne ei bok når det har passet dem. Kommunens minste bibliotek har døgnåpent. 

Årbok komiteen har jobbet jevnt og trutt gjennom hele året, og når Årboka kommer innunder jul, så er det alltid et høydepunkt. Godt at det i denne tiden fremdeles er noe som er som normalt. Årbok-komiteen gjør en fantastisk jobb. Tusen takk.


Styret

Årsmelding

 

Vedl.1
Årsmelding for Spind Historielag – 2017.

Året 2017 har vært travelt med mange involveringer og aktiviteter.
Mye av «det vanlige», men flere prosjekter, registreringer og ikke minst dugnad på Kommunelokalet har krevd mye innsats, spesielt fra styremedlemmene.

Arrangementer – årlige hendelser.
Temakvelder arrangert som slektskurs og oppfølgende treff. Temaet fenger og flere stilte opp.
Turene og Årbok har også i 2017 blitt det tradisjonelle!
Årbok – den 20. utgaven er alltid etterlengtet og nok en gang har Gro og hennes årbokkomite levert et splod produkt.

Vår og høstturer til de vanlige tider på året. Vårturen gikk fra Kommunelokalet og mot Ertsaker, Øygarden, Reisvåg og Espeland. Los var Arnt Abrahamsen. Godt oppmøte i fint vårvær!
Høstturen ble det litt kluss med – den annonserte dato i «Naturlos» ble endret til en uke senere, og da møtte det opp folk begge datoer! Turen gikk i området Tranevåg-Viestad og solide loser var Hans Ivar og Theis Martin.
Det ble også arrangert en tur til Lista Militærhistoriske senter i Flyparken, og i desember ble det arrangert juletur til Gyland og oppfinneren der sin julegate. Fullsatt buss!

I 2016 startet SHL med Geo-caching, og dette tiltaket er blitt opprettholdt og med flere nye steder av lokalhistorisk interesse lagt inn i opplegget. Tar ikke helt av, men bør være noe som kan dra folk ut i naturen og samtidig få kunnskap om bygdas historie.

Prosjekter og registreringer.
De prosjektene vi har hatt i gang over flere år, har hatt fremgang eller blitt delvis avsluttet. Det eer ikke alltid like enkelt å holde interessen opp over lengere tider – og alt foregår på deltakernes fritid!

Stedsnavninnsamligen er ferdig med innsamlingen fra gårdene og gruppa, ledet av Tallak, holder nå på med sluttarbeidet, og det er krevende og mange brikker som skal på plass!
Jårplehusene er ferdigregistrert – kun sluttdokumentasjon gjenstår og her fikk vi utvidet fristen til nov.2018. Arnt vil sluttføre dette i inneværende år.
Kjyreundergangene har vært et prosjekt uten noen form for sentral støtte, og Olaug har ført an i dette.

Kommunelokalet.
Å være huseier og ha restaureringsprosjektet på Kommunelokalet, har krevd mye, og ukentlige dugnader er blitt holdt og her må styremedlemmene gis honnør for det arbeidet som er nedlagt!
Vinduer og dører var ute og ble restaurert av Stangborli i Flekkefjord og dette ble mye mere kostbart enn det vi hadde forventet (og hadde tilbudsanslag på), og det måtte opptas lån!
Men så ble det utrolig fint og varig for mange generasjoner!
Arbeidet med og restaurere Hestestallen, fikk vi utsettelse på, men vi kom heller ikke i 2017 i gang med dette, og så får vi se hva 2018 bringer av dugnadslyst?
Ny Spindsbok.
Føljetongen fra 2016 fortsatte i 2017! Og heller ikke i 2017 ble det noen bok å glede seg over. Bokkomiteen hadde mange og lange samtaler med forfatter og tilslutt ble det slik at styret overtok det kontraktsmessige og hadde dialog både med Norsk Lokalhistorisk Institutt og lokal advokat for å få råd. Vi følte oss ikke så lite maktesløse i situasjonen; vi vil jo ha ei ny bygdebok, men om vi får det ble vi mere og mere usikre på!
Tilslutt ble det et kompromiss, der SHL bidrar med frivillig bistand til forfatter. Planen er at første bind av boka skal være ferdig til korrektur/trykking ettersommeren 2018.

Hjemmeside og Facebookside er oppdatert og har flere besøkende.

Vi deltok i 2 samarbeidsmøter mellom historielagene i Lister, og her får vi lære resten av Listerregionens historielagsaktiviteter å kjenne.

Medlemstallet er stabilt og er pr. 30.11.17 var 271 medlemmer mot 273 i 2016.
Styrets arbeid:
Styret har i løpet av 2017 holdt 10 styremøter og 115 saker ble behandlet.
Som i 2016 har mange av styremøtene var kombinerte styre- og dugnadsmøter på Kommunelokalet.

Økonomien er tilfredsstillende, men vi venter sterkt på å kunne begynne salget av Spindsboka, slik at vi kan fortsette å utvikle laget med egne midler
Årsresultatet viser et trygt overskudd. Vi har nå lån på kr. 175.000 ifm restaureringen av Kommunelokalet.

Styremøter og samarbeidet i styret har forløpt i en god tone, og det ble gode diskusjoner om hvordan vi skulle gripe fatt i videreføringen av bokprosjektet!
Styremedlemmene har møtt godt frem og alle fortjener ros for engasjementet.

Styret har i 2017 bestått av:
Olaug Simonsen (leder)
Tallak Tallaksen (styremedlem/nestleder)
Gro Reinertsen(årbokredaktør)
Arnt Abrahamsen (kasserer/sekretær)
Kari Sanne Køhn (styremedlem)
Rune Nilsen (styremedlem)
Glenn Bjørnestad (styremedlem)
Andreas Iversen (styremedlem)

Spind 31.01.2018

Olaug Simonsen                                    Arnt Abrahamsen
Leder                                                           Sekretær

 
 
 
 
 
 
 
 Årsmelding for Spind Historielag – 2016
 (årsmøte avholdt 1.2.2017)
 

 Spind Historielag har i 2016 hatt et travelt år med mange gjøremål, aktiviteter og hendelser. Mange oppgaver er i omløp, prosjekter som skal ferdigstilles og flere arrangement er blitt avholdt. Fortsatt mye av “det vanlige”, men med noen nye aktiviteter i oppstart fasen.
 
 

 
Arrangementer – årlige hendelser. Temakvelder, turer og Årbok har i 2016 representert det som vi alltid har på programmet og det fenger fortsatt. Årboka synes å være like etterlengtet hvert år, og redaktør Gro og hennes stab leverte et flott produkt.
 

Vår og høstturer ble gjennomført i Spinnanger området på våren og Bostevoll området på høsten. Planlagt båttur til Ullerøy ble ikke arrangert.
Turene samler jevnt med deltakere – både fra Spind og området rundt oss.
Temasamling på våren var behandling og ivaretakelse av gamle tekstiler og klær.
Temamøter på høsten – Slektsmøte ved Harald Storaker – Restaurering og bevaring av “gammelt” samlet mange interesserte.
Fotomøte i oktober med fokus på nyere bilder til Spindsboka.
Det er også arrangert flere turer med spesielle interressefelt til ulike kulturminner. Nevner her likkvile/liksteiner, kjyreunderganger, osv.
 

Nytt av året er at vi prøver å komme i gang med Geo-caching. Dette er poster ute i terrenget som både skal få folk ut, og også fortelle litt om historien til stedene/hendelsene på steder der postene er lagt ut. Ennå i startfasen, men kan bli en fin aktivitet.
 
 

Prosjekter og registreringer.
Fortsatt har vi mye aktivitet her, og ønske om enda flere har måttet vente til vi har avsluttet andre oppgaver. Flere av registreringsprosjektene har fått støtte/tilsagn om slikt fra nasjonale/kommunale ledd, og disse har tidsfrister, som er i ferd med å løpe ut.
 

 
Stedsnavnene er et slikt prosjekt som vi har holdt påp med i flere år. Vi mangler ennå navn fra noen av gårdene, men vi fokuserer på de vi har, og det er et møysommelig dokumenteringsarbeid, som ledes av Tallak og med seg har han flere gode folk. Arbeidet fortsetter i 2017.
 

 
Jårplehusene er ferdigregistrert, dokumentasjon er stort sett oppdatert, og sluttrapport forventes levert innen 01.03.17. Ble etter hvert funnet og registrert hele 63 hus, antakelig finnes det enda flere?
 

 
Kommunelokalet.
Kommunelokalet og restautrering og klargjøring har tatt mye tid av styret. Vi fikk invilget støtte til restaurering av selve huset samt hestestallen. Alt basert på anbefalinger fra fylkeskonservatoren og etter anbud fra godkjente fagfolk. Totalt fikk vi kr. 150.000. Foreløpig ikke utbetalt, og vi har frist til oktobet 2017 med å ha ferdigstilt de innvilgede restaureringene. Utallige dugnadstimer ble nedlagt fra april til oktober. Huset er vasket, skarpt og malt i ulike malingsomganger. Flere av styret og andre frivillige har stilt opp. Takk til alle. Uteområdene er ryddet for rusk og rask og trær er ryddet bort. Innvendig er det ryddet, rengjort og ovnen er gjort fyringsklar.
 

Senhøstes ble vinduer og dører tatt ut, noen er på plass igjen, mens andre ennå er i restaurering i Flekkefjord hos Stangborli. Alt forventes klart til Påske. Arbeidet med hestestallen ble ikke prioritert, og dette vil bli utført sommeren 2017.
 
 

Ny Spindsbok.
 Skrivingen av bygdeboka foregikk hele året, og ferdigstillelse av manus var lovet til 31.08. Stor var skuffelsen da vi fikk melding om at forfatter ikke ble ferdig som tidligere lovet! Ikke så rent lite irritert styre og bokkomite, måtte konstatere at det ikke ble noe bygdebok under alle Spindspatrioters juletre i 2016.
Vi er nå temmelig sikre på at boka skal bli ferdig i god tid før høsten 2017. Til bygdeboka ble det samlet inn mer enn 200 fotografier, og her gjorde flere en solid dugnadsinnsats. Takk til alle som stod på med innsamling, scanning, utvelgelse og systematisering. Nevner ikke navn, men dere gjorde en kjempe innsats!!
 

Vår egen hjemmeside og Facebookside er oppdatert og har jevnlig besøk. Vi har videre deltatt i 2 samarbeidsmøter mellom historielagene i Lister, og her får vi nyttig utveksling av erfaringer og ideer fra de andre lagene. Verd å engasjere seg også regionalt.
 

Medlemstallet øker og pr. 30.11.16 var 273 medlemmer mot 252 i 2015.
Styres arbeid: Styret har i løpet av 2016 holdt 10 styremøter og 111 saker ble behandlet.
Flere av styremøtene var kombinert styre- og dugnadsmøter på Kommunelokalet.
 

Økonomien ble satt på prøve da vi hadde budsjettert med å selge bygdeboka, og utover høsten måtte vi snu på krona! Men årsresultatet ble allikevel et solid overskudd.
 

Styremøter og samarbeidet i styret har forløpt i en god tone. Styremedlemmene har møtt flittig frem og alle fortjener ros for engasjementet.
 

 
Styret har i 2016 bestått av:
o  Olaug Simonsen (leder)
o  Tallak Tallaksen (styremedlem/nestleder)
o  Gro Reinertsen (Årbokredaktør)
o  Arnt Abrahamsen (kasserer/sekretar)
o  Kari Sanne-Køhn {styremedlem}
o  Rune Nilsen (styremedlem)
o  Glenn Bjørnestad (styremedlem)
o  Gerd Ek (styremedlem)
 

Spind  1.02.2017
Olaug Simonsen (sign)                                               Arnt Abrahamsen (sign)
Leder                                                                                   Sekretær


Årsmelding for Spind Historielag – 2015

Spind Historielag har i 2015 hatt et innholdsrikt år med mange aktiviteter og hendelser. Flere prosjekter og arrangementer er blitt holdt og med gjennomgående god oppslutning. Mye er tradisjonelt, men også flere nye aktiviteter og samlinger er avholdt.

Temakvelder, turer og Årbok har vært gjengangere i mange år, og kommer ikke til å opphøre de første årene! Flere typer registreringer er fortsatt under arbeid, og gjennom disse avdekker og lærer vi stadig nytt om bygdas historie! Vi er også blitt huseiere – Kommunelokalet er overtatt fra Farsund kommune. Ny Spindsbok er ennå ikke utgitt, og arbeidet pågår for fult. Registreringer av stedsnavn, jårplehus, kyreunderganger har fortsatt også i 2015.

Stedsnavnene er godt i rute, men det har vært vrient å få inn kart og navn fra enkelte gårder. Dels skyldes dette at dem som visste mest ikke lenger er i live, og at dagens generasjoner ikke kjenner navnene. Vi søkte Skråkrådet om midler til å få registert de navnene vi har, og vi er svært glade for å ha fått en støtte på kr. 85.000,-. Så nå håper vi at vi skal få ferdigstilt stedsnavnene i 2016. Til registrering av jårplehus har vi fått tildelt SMIL-midler, og skal få disse utbetalt, må vi bli ferdige i 2016. Fremdriften i 2015 har ikke vært allverdens, ei heller arbeidet med kyreundergangene.

I forbindelse med arbeidet med den nye Spindsboka, ble det i 2014 satt i gang innsamling av bilder fra samtlige gårder i Spind. Et godt organisert arbeid fortsatte i 2015. Vi hadde flere samlinger og folk sluttet virkelig opp om dette. Mange bilder er samlet inn og skannet. Tot6alt langt over 2200 bilder, og vi må spesielt rette en stor takk til skannerne – Tore B. Johansen, Rune Nilsen og Tallak Tallaksen! Litt av en innsats de har lagt ned! Bildene som er innsamlet skal ikke bare benyttes til Spindsboka, man arkiveres slik at de kan benyttes i fremtidig bruk i lagets regi. Folk som har levert bilder har samtykket til dette, så også en stor takk til bygdefolk og andre! Den nye bygdeboka for Spind skulle vært ferdig i 2015, så greide vi ikke. Forfatter hadde 4 måneders permisjon fra arbeidet, og således måtte vi akseptere en utsettelse. Skuffende, ja, men nå håper vi at bøkene skal kunne utgis i 2016. Forfatter har lovet ferdig produkt innen 31.08.16, og deretter korrektur og trykking.

2 turer også i 2015, vårturen i område Sævig – Sæviga og høstturen i Børna – Abelvigaområdet. Fine turer og 40 – 50 deltakere på begge turene. Vi ble invitert og besøkte Jan Arvid Lindlands private museum i Akersmyr i Lyngdal. 12 medlemmer benyttet anledningen til å se på denne unike samling av alt fra gravemaskiner til kolonialprodukter.

I April overtok SHL kommunelokalet på Rødland fra kommunen. Dette vil bli vårt fremtidige tilholdssted, men det er en god del dugnad som skal gjøres før vi kan si at alt er klart! Vi har hatt med oss fylkeskonservatoren, fått tips derfra og fra fagfolk innen restaurering, samt sendt søknad til Kulturminnefondet og støtte til restaureringen. Vi håper å få svar snarest, slik at vi kan få gjort det mest presserende i 2016. Så håper vi bygdefolk vil bistå med dugnad, slik at vi får et flott lokale, og samtidig tar vare på dette flotte minnet om vår tidligere kommune.

Årbokkomiteen jobbet gjennom hele året, og med Gro Reinertsen i spissen, leverte de nok et godt produkt. Det ligger utallige timer bak utgivelsen, og gledelig er det at tilgangen på stoff aldri har vært bedre! Mange faste annonsører og bidragsytere kunne vi stole på også i 2015 – TAKK TIL ALLE som bidro. SHL var også delaktig i arrangementene 17.mai og “Spindsdagen” . I tillegg hadde vi “Arkivmøte” på kommunelokalet i september. Vår egen hjemmeside og Facebookside er rimelig godt besøkt, men her kan vi nok gjøre mer utav og dra større nytte av mediene.

Medlemstallet har økt og pr. 30.11.15 var 252 medlemmer mot 228 i 2014……………………………………….. Styrets arbeid:   Styret har i løpet av 2015 holdt 9 styremøter og 123 saker ble behandlet. Økonomien er bra, vi har solid overskudd i drifta i 2015! I tillegg har vi “spyttet inn” betydelige midler for å få ferdigstilt den Nye Spindsboka. Styremøter og samarbeidet i styret har forløpt i en god tone. Styremedlemmene har møtt flittig frem og alle fortjener ros for engasjementet.

Styret har i 2015 bestått av:

 • Olaug Simonsen (leder)
 • Tallak Tallaksen (styremedlem/nestleder)
 • Gro Reinertsen (årbokredaktør)
 • Arnt Abrahamsen (kasserer/sekretær)
 • Kari Sanne Køhn (styremedlem)
 • Rune Nilsen (styremedlem)
 • Glenn Bjørnestad (styremedlem)
 • Gerd Ek (styremedlem)

Spind 27.1.2016

Olaug Simonsen / leder                                       Arnt Abrahamsen / sekretær                                      sign                                                                           sign


Årsmelding for Spind Historielag – 2014

Spind Historielag har i 2014 vært preget av god drift og mange aktiviteter for medlemmer og øvrige interesserte. Tradisjonelt lagsarbeid, samt ulike arrangementer er heller ikke i år lagt til side. Temakvelder, turer og Årbok har som normalt vært på menyen.

Arbeidet med registreringer av stedsnavn fortsetter, men går noe tregt, og da spesielt på noen gårder. Mangel på ildsjeler, og de som vet noe blir stadig større mangelvare, men vi får håpe 2015 kan sammenstille noe konkret, slik at vi kan fokusere på jorplehus, kjyreunderganger og kvernhus. SMIL-midlene fra fylkeskommunen står ved lag ut 2016, samtidig har vi søkt om midler til de øvrige nevnte registeringene, men foreløpig ikke fått noen svar.

Det er holdt 1 arbeidsmøte for stedsnavnregistreringer på Kommunelokalet – kun styret var tilstede. Tallak har dessuten sjekket hva det vil koste å gå videre med registreringen, og dette gir oss en stor utfordring – i hvert fall inntil vi har begynt å selge de nye Spindsbøkene. Intervjuing av noen eldre Spindsfolk er ikke gjort, men Elisabeth Rogn har gjort en flott jobb med nedskrivinger av tidligere holdte intervju Vi har også en utfordring i å samle alle bånd fra tidligere intervju.

Vi holt 2 temamøter – i juni  og oktober. Junimøtet var i sin helhet viet grunnlovsjubileet; hvordan Stortinget jobbet rundt grunnlovsutarbeidelsen i 1814 v/Theis Martin Theisen og dagen Stortingsarbeid v/tidligere Stortingsrepresentant Henning Skumsvoll. 2 interessante foredrag som viste hvordan Norge har utviklet seg. I oktober fikk vi tidligere sjømannsprest Ottar Larsen (fra Herad) til å fortelle om sjømannskirkens befatning med sjøfolk i utenriks, både under 2.verdenskrig og i tidene etter krigen. Nok et interessant og fengende foredrag av en sprek 80 – åring. Bra med folk møtte opp på begge møtene, så to vellykkede kvelder gleder oss alle.

Det ble 3 turer i 2014.  Endelig fikk vi til vårturen på Grobo – Bjørnestad, med solide lokale fortellere i Tordis Henie, Mary Tuen og Eivind Tobiassen. Rundt 40 deltakere. Høst-turen gikk fra Skarstein til Stuland, Vasdal og Lyngsvåg. Et nokså ukjent område, men 56 interesserte deltakere deltok. Eivind Johannessen deltok som lokalkjent. Historielaget hadde også en fin og lærerik tur til Flekkefjord der Ole “Z” var lokal guide, arrangert i sammen med det lokale historielag.

Årbokkomiteen fortsetter sitt gode arbeid med Gro Reinertsen som redaktør. Nok et godt produkt, med allsidig lesestoff for de aller fleste. Det ligger utallige arbeidstimer bak den årlige utgivelsen, både fra komiteen og også bidragsyterne; de som leverer artikler til komiteen. En stor takk til dem alle.

Vi takker også våre faste annonsører og bidragsytere som stilte opp også i 2014.

Også i 2014 deltok SHL i arrangementene 17. mai og “Spindsdagen”. Men Spindsdagen ble avlyst pga resursmangel/koordinering. Nye Spindsbøker har aldri vært så nær realisering som nå. Forfatter og bokkomite for NY bygdebok for Spind har jobbet hele året, slik at fremdrigten skal holdes. Det innebærer at første av 2 bind blir ferdig til Jul 2015.

Bokkomiteen har organisert innsamling og scanning av gamle fotoer fra gårdene. Dette startet i september og må være ferdig innen 1. mars 2015. Utrolig mange spennende bilder er samlet inn fra mange gårder, men så er det noen steder der dette er mangelfult. Totalt ca 40 personer er involvert, og det er imponerende, og er ikke viktig kun for Spindsbøkene, men for å sikre disse kulturperlene for ettertiden. Spind HL lager arkiv, slik at dette kan hentes frem ved behov for bilder.

I høst besluttet så styret å ville overta Kommunelokalet på Rødland, slik at dette sikres i bygda for fremtiden. Forhandlingsmøte med kommunen var positiv og politisk godkjenning vil skje januar/februar 2015. Så da er vi huseiere. SHL har både egen hjemmeside og egen Facebokside. Slike sosiale medier blir viktigere og viktigere for å fremme interessen for lagets arbeide.

Medlemstallet er stabilt, litt økning og pr 30.11.2014 var det 229 medlemmer, mot 219 i 2013.

Styrets arbeid: Styret har i løpet av 2014 holdt 6 styremøter og 58 saker ble behandlet. Økonomien er bra, vi har solid overskudd i drifta i 2014. Styremøter og samarbeidet i styret har forløpt i en god tone. Godt fremmøte har der vært.

Styret har i 2014bestått av:

  1. • Olaug Simonsen (leder)
  1. • Gro Reinertsen (årbokredaktør)
  1. • Arnt Abrahamsen (kasserer/sekretær)
  1. • Kari Sanne Køhn (styremedlem)
  1. • Rune Nilsen (styremedlem)
  1. • Glenn Bjørnestad (styremedlem)
  1. • Gerd Ek (styremedlem)
  • Tallak Tallaksen (styremedlem/nestleder)

Spind 28.01.2015

Årsmelding for Spind Historielag – 2013

Spind Historielag har i 2013 gjennomgått et år preget av god drift, og flere aktiviteter for medlemmer og øvrige interesserte. Også i 2013 har vi hatt tradisjonelt lagsarbeide, samt ulike arrangementer. Temakvelder, turer og Årbok har også denne gang vært på menyen.

Vi har fortsatt arbeidet med registreringer av stedsnavn, og har så vidt startet opp med registrering av “kyreunderganger” og Jorplehus. Til det siste fikk vi for øvrig tilsagn om SMIL-midler fra fylkeskommunen. For å få utbetalt disse midlene, må vi ha avsluttet arbeidet innen 2016. Stedsnavnene går fremover, men dette tar lengre tid enn optimistene forventet. Men frivillighet har også sine begrensninger i organisering, tid og engasjement. Det ble holdt 2 arbeidsmøter (foruten styrets slike møter) – 1 på kommunelokalet i mars og 1 på Espeland skolehus i august. Arbeid med skanning av gamle fotoer har startet, men har ikke hatt noen fremdrift i 2013. Nå må imidlertid dette prioriteres for å bistå forfatter av ny Spindsbok med bilder til boka. Arbeidsgrupper med ansvarlige er nedsatt, så får vi håpe folk er positive. Intervjuing av noen eldre Spindsfolk er gjort, men her er vi snart på punktet “5 på tolv”!!

Forfatter og bokkomite for NY bygdebok for Spind har stått på hele året, og fremdriften skal holdes. Vi håper fortsatt at boka skal kunne utgis som planlagt i 2015 – i hvert fall første bind.

Det er holdt en temakveld og da hadde vi besøk av Lars Aase, som holdt et interessant kåseri om Utvandringene og samspillet med Sør-Afrika, med hovedfokus på folk fra Spind med omland. Godt med folk møtte opp, og en vellykket kveld ble det.

Det var planlagt 2 turer i 2013, men vårturen på Grobo regnet bort, og da ble det med høstturen, som gikk i område Viestad, Tranevåg, Sandvika. Terje Briskelid og Hans Ivar Nilsen loset oss trygt frem i flott, ulendt og tildels krevende terreng. Nydelig høstvær og 50 – 60 deltakere.

Årbokkomiteen med Gro Reinertsen som redaktør, leverte et godt produkt. Det ligger ikke så rent lite arbeid bak, og folk bør virkelig sette pris på den årlige utgivelsen. Variert innhold med mye fokus på stemmerettsjubileet. Våre faste annonsører og bidragsytere stilte opp også i 2013 – TAKK til årbokkomite og alle som bidro.

Også i 2013 deltok SHL i arrangementene 17. mai og “Spindsdagen”. SHL har både hjemmeside og egen Facebookside. Slike sosiale medier blir viktigere og viktigerer for å fremme interressen for lagets arbeide.

Medlemstallet er stabilt, pr. 30.11.2013 var det 219 medlemmer mot 216 i 2012.

Styrets arbeid: Styret har i løpet av 2013 holdt 6 styremøter og 52 saker ble behandlet.

Økonomien er bra, vi har et solid overskudd i drifta i 2013. Styremøter og samarbeidet i styret har forløpt i en god tone. Godt fremmøte har det vært.

Styret har i 2013 bestått av:

  1. •Olaug Simonsen (leder)
  1. •Gro Reinertsen (årbokredaktør)
  1. •Arnt Abrahamsen (kasserer/sekretær)
  1. •Kari Sanne Køhn (styremedlem)
  1. •Rune Nilsen (styremedlem)
  1. •Glenn Bjørnestad (styremedlem)
  1. •Gerd Ek (styremedlem)
  •Tallak Tallaksen (styremedlem)

Spind 29.01.2014

Olaug Simonsen   /   leder                                         Arnt Abrahamsen / sekretær

sign                                                                               sign

Årsmelding for Spind Historielag – 2012

Året 2012 var Spind Historielags 15.historieår, og har vært et år preget av god drift og godt engasjement i bygda.

Tradisjonelt lagsarbeide, samt ulike arrangementer har vært våre gjøremål. Temakvelder, turer og Årbok er folk blitt vant med at; det presterer Historielaget! Arbeidet med registreringer av historisk interessante temaer er snart blitt en vane det også, og arbeidet med Stedsnavnene går fremover, om ikke så raskt som vi hadde håpet på! Arbeidet med skanning av gamle fotoer er startet, og vil fortsette i årene fremover. Intervjuing av eldre Spindsfolk er blitt gjort, men her trengs det flere frivillige, slik at vi får gjort mest mulig, mens vi ennå har tid.

Arbeidet med NY bygdebok for Spind har pågått hele året, men med noe redusert fremdrift i høst, pga forfatterens sykdom. Alt er nå tilbake til “full fart” og vi håper at boka skal kunne utgis som planlagt i 2015.

Temakveldene har i år vært Russiske krigsfanger under 2. verdenskrig i mars, samt et Hvalfangermøte i oktober. Første møte hadde austadværingen Magne Haugland som foredragsholder, og det var et godt møte med bra med besøkende. Hvalfangermøte ble også en suksess. Stor takk til alle bidragsytere.

Det ble 2 turer i 2012, begge i flott vær, i fin Spinds natur! Vårturen gikk til Helleområdet med Nils Salvigsen og Tore Larsen som kjentfolk, mens høstturen gikk i bebyggelsen på Spindanger og her hadde vi Oddrun Stapnes med oss. Hun vokste opp, og har bodd mesteparten av sitt liv her.

Årbokkomiteen med Gro Reinertsen i spissen leverte nok engang et solid verk (Årbok 2012). Mange ulike og varierte artikler, og boka kom ut i god tid før jul slik at alle medlemmer fikk sin julegave. Boka ble også solg i bankene, og her var det bra etterspørsel. Nytt av året var et ekstrahefte – gitt til SHL av Haftor Viestad (eller var det Finkel i Jordet?). Dette var enflott gave, som ble sendt alle medlemmer som en ekstra lektyre. Alle som medvirket til den flotte årboka, kan være stolte av sin innsats. Vi vil dog spesielt takke Tore B. Johansen for arbeidet med lay-outen, samt Snartrykk for flott levert trykking. Også en takk til annonsørene som år etter år gir oss sitt bidrag, slik at kostnadene for laget kan holdes nede. Vi takker også kommunen som til nå har bidratt med kr. 500.000,- til ny Spinsbok.

3 av de gamle skolehusene i Spind ble vedtatt “avhendet” og SHL bad om å få ta vare på noe inventar på Helle og Dåreid. Dette er nå samlet, og vil bli vurdert bevart for ettertiden.

SHL deltok i arrangementet “Spindsdagen” i september.

Medlemstallet 30.11.2012 var 216 medlemmer, mot 212 i 2011.

Styrets arbeid: Styret har i løpet av 2012 holt 9 styremøter og 74 saker ble behandlet.

Økonomien er bra, vi har et lite overskudd i drifta i 2012. Vi bidro med en månedsbetaling til forfatter av Spindboka (overføringer var ikke ordnet i januar). Styremøter og samarbeidet i styret har forløpt i en god tone. Noe vekslende fremmøte har det vært.

Styret har i 2012 bestått av:

  1. •Olaug Simonsen (leder)
  1. •Gro Reinertsen (årbokredaktør)
  1. •Arnt Abrahamsen (kasserer/sektretær)
  1. •Kari Sanne Køhn (styremedlem)
  1. •Rune Nilsen (styremedlem)
  1. •Glen Bjørnestad (styremedlem)
  1. •Trygve Tobiassen (styremedlem)
  •Tallak Tallaksen (styremedlem)

Spind 31.01.2013

Olaug Simonsen/Leder (sign)                                          Arnt Abrahamsen/Sekretær (sign)

Referat fra årsmøte i Spind Historielag 01. februar 2011.

Olaug ønsket velkommen til i alt 16 medlemmer som var møtt.

1: Innkalling enstemmig godkjent.
2: Arnt Abrahamsen ble valgt til både møteleder og referent.
3: Møteleder leste opp årsmeldingen som ble enstemmig vedtatt.
4: Regnskapet ble gjennomgått av kasserer. Regnskapet viste et underskudd på kr.5485,97.

Laget har nå kr. 119966,80 i banken!

Regnskapet ble godkjent.
5: Innkomne forslag.

Ingen innkomne forslag

6: Vedta kontingent.
Styret foreslo følgende kontingenter – gjeldende fra 2012:

Enkeltmedlemsskap – kr. 200
Familiemedlemsskap – kr. 300

Altså uendret kontingent

Styrets forslag – enstemming vedtatt.

7: Styrets forslag til Arbeidsprogram ble gjennomgått (vedl.4). Vedtatt
8: Budsjett ble fremlagt og styrets forslag ble godkjent. – se vedlegg 5.
9: Valg. Valg foretatt ihht til valgkomiteens innstilling – se vedlegg 6.

Alle innstillinger valgt ved akklamasjon.

Møtet formelt slutt kl. 19.40.

Kaffe og ”vasemat” ble fortært mens møtet pågikk, og vi hadde en presentasjon og diskusjon over temaet Stedsnavn i Spind. Arbeidet her organiseres, og arbeidsgrupper starter snarest.

Spind 01.02.2011
Arnt Abrahamsen

Årsmøtereferent

Årsmøte avholt på Spind Grendehus 1. februar 2011. Etter årsmøtet var tema: Stedsnavn, innsamlig og registrering av stedsnavn, samt uttale og skrivemåte, og historien bak navnet, og tilslutt presentasjons-form. Se referat fra årsmøtet lenger nede.

Årsmelding for Spind Historielag – 2010.

2010 er historie for oss alle og så også for Spind Historielag. Året gav både tradisjonelt lagsarbeide og også noe utenom det vi har vært vant med.

Lagets turer i Spind, temakvelder og Årbok er det tradisjonelle, mens oppstarten av arbeidet med å få til en NY bygdebok for Spind, har representert det uvanlige!

Også i 2010 arrangerte vi en vår- og en høsttur i den spindske natur. Vårturen gikk i østre Spind nærmere stedfestet til området Stautland/Ådneskår/Reiskar og Bjørnevåg. Godt vårvær og bra med deltakere. Høstturen gikk i området fra kirka til Gommelia med retur via gamle skytterlagsområdet til kirka. Turen var suksessfull og med uvanlig mange deltakere fra fjern og nær og med en stor spredning i alderssammensetningen. Turene er bra for alle! Man blir loset til steder man ikke daglig besøker, samtidig så får en litt mosjon.

Heller ikke i år fikk vi til noen organisert tur til andre av distriktets historielag.

Temakvelder har vært forsøkt arrangert både vår og høst. I vår prøvdes kombinert slektsforskning/fotokveld ifm oppstarten på arbeidet med Spindsboka. Ingen stor suksess, men det vil bli gjentatt.

Høstens temakveld var derimot en knallsuksess. Temaet DNA i slektsforskningen ved Carl Birger vd Hagen og en presentasjon av DIS-VA samt en generell presentasjon av Spind Historielag samlet 80 mennesker som alle ga positiv tilbakemelding. Spesielt mora at nabohistorielagene var godt representert. Liknende arrangement med spennende temaer må gjentas!

Gro Reinertsen og Årbokkomiteen presentert nok en god Årbok. Denne gang manglet det ikke på stoff, og variasjonen i temaene var god. Årboka ble lansert under et møte like før jul. Distribusjon og salg via vante kanaler, men vi prøvde i år også Sparebanken Sør i Farsund og Libris i Lyngdal.

Takk til komiteen, og vi håper gløden og intensiteten i denne populære utgivelsen kan fortsette i mange år.

Også en stor takk til alle som bidrar med stoff, samt de som annonserer i boka!!

Arbeidet med Ny Spindsbok tok til i mars og forfatteren Ådne Fardal Klev har så smått begynt å samle stoff. Økonomien kom på plass og pengene etter Spind Sparebank ble funnet samtidig som kommunen fulgte opp med bevilgning.

At Sparebanken Sør tilslutt bevilget oss en gave på kr. 125.000, var også en solid opptur for prosjektet.

Videre vil vi spesielt nevne gaven fra Svein og Jan Egil Salvesen på kr. 25400. Dette var et beløp de gav ifm sine 125 årsmarkering. Istedenfor personlige gaver oppfordret de gjestene til å bidra til å finansiere ny Spindsbok!!! Noen som følger opp?

Bokkomiteen, ledet av Theis Martin Theisen, har hatt flere arbeidsmøter og også en ”bli kjent” tur i Spind. Arbeidet vil intensiveres utover i kommende år og målet er fortsatt å kunne gi ut boka i 2015.

Historielaget har også så smått begynt med registrering av ulike deler av historien til bygda Spind. Gravstedsregistreringen vi foretok i 2009 er nå ute på DIS-sidene, og innsamling og registrering av stedsnavn er tatt opp igjen.

Intervjuing av eldre Spindsfolk har ikke hatt noen fremdrift, og her må vi prøve å få med interesserte personer.

SHL deltok videre i arrangementet ”Spindsdagen” i september.

Medlemstallet sank litt i 2010 – vi er nå 208 medlemmer mot 223 i 2009.

Styrets arbeid:

Styret har i løpet av 2010 holdt 7 styremøter og 73 saker ble behandlet.

Økonomien er bra, men vi har siste årene hatt store investeringer. Både bidrag til Spindsboka og innkjøp av eget datautstyr har bidratt til at året kom ut med et underskudd. Det er dog ingen dramatikk i dette, vi har god kontroll!

Styremøter og samarbeidet i styret har forløpt i en god tone. Noe vekslende fremmøte har det vært.

Styret har i 2010 bestått av:

  1. •Olaug Simonsen (leder),
  1. •Kari Sanne Køhn (styremedlem)
  1. •Gro Reinertsen(årbokredaktør),
  1. •Arnt Abrahamsen (kasserer/sekretær),
  1. •Rune Nilsen (styremedlem)
  1. •Varamedlemmene Glenn Bjørnestad, Hege Stapnes
  og Tallak Tallaksen har vært innkalt til alle styremøtene.

Spind 01.02.2011

Olaug Simonsen    Arnt Abrahamsen

Leder                        Sekretær

FØLGENDE STYREMEDLEMMER VALGT FOR 2011:

Leder: Olaug Simonsen

Sekretær/Kasserer: Arnt Abrahamsen
Årbokredaktør: Gro Reinertsen
Styremedlem: Kari Sanne Køhn
Styremedlem: Rune Nilsen
Styremedlem: Tallak Tallaksen
Styremedlem: Sissel Rob
Styremedlem: Glenn Bjørnestad

VALGKOMITEEN:

Nils Salvigsen
Gerd Pedersen
REVISOR:
Bjørn Stautland