Om historielaget

Velkommen til Spind historielag!

 

 

Spind Historielag ble stiftet 27. januar 1998 av en gruppe mennesker med spesiell interesse for bygda Spinds historie.
Historielaget samler og registrerer fotografier og dokumenter og andre gamle ting som det kan være viktig å ta vare på. I tillegg har vi et våkent øye for utbygginger i området som vil kunne skade kulturminner.
Vår og høst arrangerer Historielaget turer i Spind, og på seinsommeren ble det tidligere arrangert en båttur i skjærgården. På alle turene deltar lokalkjente veivisere som bidrar med ny og gammel kunnskap om hvordan livet artet seg her i tidligere tider. Turene er åpne for alle, og annonseres.
Historielaget inviterer også til åpne temamøter og mandagstreff.

Vedtekt vedtatt: 27.01.98

Vedtekt endret : 01.02.11

Sist endret: 21.03.22

Spind Historielag .

Spind Historielag ble stiftet 27.01.98.

Spind historielag skal drive sin aktivitet etter de til enhver tid gjeldende vedtekter.

1: Formål.

Formålet med Spind Historielag er å ha en organisasjon som vil ta vare på og sikre at ettertiden har tilgang til kunnskap om bygda Spind og dens innbyggere fra tidligere årtider.

Videre er formålet å finne fram til hittil ukjent historie om folk, liv og virksomhet i bygda, få dette nedskrevet og sikret for våre etterkommere.

Historielaget ønsker å drive denne virksomheten med medlemmers og andres bidrag.

2: Medlemmer.

Alle med interesse for Spind og bygdas historie kan bli medlemmer av historielaget. Medlemsskapet baseres på en årlig kontingent. Kontingentens størrelse fastsettes av årsmøtet.

3: Årsmøtet.

Årsmøtet er Spind Historielags høyeste besluttende organ.

Årsmøtet holdes årlig innen utgangen av Mars.

Årsmøtet skal velge et styre bestående av:

– Leder

– Nestleder

– Kasserer/Sekretær

– Representant for Årbokkomiteen velges av komiteen selv, for 1 år. Denne har ikke stemmerett, men møteplikt.

– 4 styremedlemmer

– Revisor

– Valgkomite m/2 medlemmer.

Alle Representanter velges for 2 år.

Valgkomiteen velges fortrinvis blant representanter som går ut av styret samme år. Om ingen går ut, innstiller valgkomiteen forslag til nytt medlem.

Stemmeberettiget på årsmøtet er alle betalende medlemmer av historielaget.

Agenda for årsmøtet :

  1. Godkjenne innkalling.
  2. Godkjenne fremmøtte representanter.
  3. Velge møteleder og sekretær. Og to til å signere protokoll.
  4. Årsmelding.
  5. Regnskap.
  6. Vedta kontingent for kommende år.
  7. Behandle innkomne forslag.
  8. Valg

Årsmøtet skal godkjenne endringer av vedtektene.

Slike endringer må fattes med minst 2/3-dels flertall.

Ev. endringer om driftsform så som utvidelse av formålsområdet eller nedleggelse av aktiviteter skal besluttes av årsmøtet med 2/3-dels flertall.

Innkalling til årsmøtet skjer via annonsering i årboka og i sosiale medier med 3-ukers varsel.

Hvis min. 1/3 av de registrerte medlemmer , eller et enstemmig styre , krever det , kan det innkalles til ekstraordinært årsmøte. Dette skal innkalles slik som ordinært årsmøte.

4: Oppløsning.

Skulle interesse eller andre situasjoner tilsi at Spind Historielag vil bli oppløst,skal oppløsning besluttes av årsmøtet med 2/3-dels flertall.

Ved en oppløsning skal eiendeler og midler til Spind Historielag fordeles slik:

Økonomiske midler settes på sperret konto. Denne skal kun kunne åpnes ved gjenoppstart av liknende organisasjon innen Spind ”gamle” kommune. Farsund kommune v/Kulturetaten godkjenner en slik overdragelse av midlene.

Eiendeler av historisk interesse og bygninigsmassen, Kommunelokalet og Stall Gnr. 203/Bnr. 25, Vestrespindsvei 568 skal tilfalle Lista Museum.

5: Styret.

Styret er årsmøtets utøvende funksjon mellom årsmøtene.

Styret skal ha økonomisk kontroll med virksomheten.

Styret er ansvarlig for kontroll og vedlikehold av Gnr. 203/Bnr. 25.

Styret er ansvarlig for at tema/emnearbeidsgrupper fungerer og skal se til at disse arbeider i tråd med historielagets formål og har den nødvendige framdrift.

6: Arbeidsgrupper.

Det skal nedsettes tema/emne arbeidsgrupper som skal arbeide med å kartlegge og registrere materiale om det aktuelle temaet. Disse skal ha en gruppeleder som er faglig/historisk ansvarlig overfor styret.

Leder eller annet medlem av arbeidsgruppene kan innkalles til styremøter , dog uten stemmerett.

7: Behandling av materiale / kildemateriale.

Behandling av innhentet,lånt eller på andre måter anskaffet materiale skal behandles varsomt.

Alt materiale skal returneres til eier/rettighetshaver og kopiering skal kun finne sted etter avtale med denne.

Nedtegninger skal oppbevares trygt og det skal alltid finnes mer enn ett kopi.

8: Medlemsmøter.

Medlemsmøter avholdes etter styrets vurdering. 

9: Medlemsskriv.

Medlemsinformasjon kan deles fra hvert årsmøte på sosiale medier. 

Styret kan ellers sende ut informasjon ved behov for å informere medlemmene.

10: Publikasjoner.

Spind Historielag har som mål å utgi publikasjoner om de temaene som det har vært arbeidet med. Omfanget av dette kan variere alt ettersom arbeidet i laget fungerer. I tillegg er målet å utgi Årbok hvert år i den utstrekning det er mulig.

 

[print_link]

grasrotandelen-600px

Årbokkomiteen

Retningslinjer Årbokkomiteen:
Består av
Redaktør: Snefrid Abrahamsen, 2 år
Medlem: Gro 1 år
Medlem: Sigmund 2 år
Medlem: Kari 1 år
Medlem: Tore B, 2 år
Medlem: Sissel M 1 år
Medlemmer velges for to år. Redaktøren velges for 2 år
Styrets skal eller den styret utpeker skal forespørre medlemmer på valg om de tar gjenvalg.
Nye medlemmer innstilles etter samarbeid mellom styret og årbok komiteen
Disse retningslinjene gjelder fra Årsmøte 2022, og med ovenstående forslag til
sammensetning av komiteen, slik at det først blir personer på valg i 2023
Styret.